Wat wij geloven

Waterdoop

De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus.
 Op de Pinksterdag preekte Petrus tegen een menigte en aan ‘t einde vroegen de
 overtuigde – maar nog onbekeerde – luisteraars:

“Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u
en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus (Handelingen 2:37).

Dit is Gods voorziening voor iedereen die verlangt zich met Hem te verzoenen. 
Twee verschillende – aan elkaar geschakelde – gebeurtenissen: Bekering en de doop, deze voorziening van God is nooit veranderd. In hele nieuwe testament is de waterdoop altijd direct geschakeld aan redding. Men kende geen 
redding die niet gevolgd werd door de doop.

Hand. 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag
werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Hand. 16:33 En hij liet zichzelf 
en al de zijnen terstond dopen;

Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden

Hand. 2:38
 Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus,

De manier om mensen te dopen is door onderdompeling. Dit volgt uit de betekenis
van het het Griekse woord voor doop “Baptizo” wat duidelijk betekent “onderdompelen”

Eerder werd al gezegd: De doop is een uiterlijk teken van wat er van binnen 
gebeurd is. De reden dat het dient te geschieden door onderdompeling is dat het
een beeld is van een begrafenis. Als je gedoopt wordt word je ondergedompeld
in het watergraf, je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping.

Romeinen 6:3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn 
dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, 
gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in
nieuwheid des levens zouden wandelen.

Vandaag de dag dopen vele kerken door besprenkeling ook al is er geen enkele
tekst in het Nieuwe testament die zelfs maar suggereert dat dit juist is. Daarnaast
gaat het hele idee van een begrafenis verloren. Ook worden de meeste mensen
 gedoopt als ze pas geboren zijn. Hoe goed dit ook bedoeld is door de ouders, het is
 niet de manier van de Bijbel.

Het geeft veel mensen de valse zekerheid dat ze door
 hun geloof en kinderdoop kinderen van God zijn. In de Bijbel lezen we echter dat de doop een volgende stap is nadat je tot bekering bent gekomen: Wie gelooft en zich laat
dopen zal behouden worden (Marc. 16.16) Bekeert u en laat u dopen (Hand. 2:38). 
De doop is een beslissing van een persoon zelf.

Dat kinderen niet gedoopt behoeven te worden wil niet zeggen dat we niets hoeven 
te doen! In onze kerken is er de gelegenheid om kinderen op te dragen. De voorganger legt de handen op en we zegenen het kind en de ouders.

Vele mensen denken dat de doop zaligmakend is. Ze geloven dat de doop de bekering
 is . Maar als je tot 
bekering komt dan kruisig je de oude mens. Als je je laat dopen dan begraaf je je oude 
mens. Daarnaast moeten we niet vergeten dat het ‘slechts’ een symbool is van iets
 anders! Het betekent afgesneden te worden van ons oude leven en op te staan 
in een geheel nieuw leven.

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk
 Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid 
des levens zouden wandelen.

Dit is wat de waterdoop betekent, een getuigenis t.o.v. iedereen dat je de stap genomen 
hebt om het oude leven van zelf gerichtheid af te leggen, dat je ingaat op de uitnodiging van
 Jezus Christus om Hem te volgen en een deel te worden van Zijn gemeente.